یافته های علمی

Name: Change in membrane fatty acid compositions and cold-induced responses in chickpea
Authors: Seyyede Sanam Kazemi Shahandashti •Reza Maali Amiri • Hassan Zeinali •Seyyede Sanaz Ramezanpour
Keywords: Chickpea,  Cold acclimation,  Cold responses,  Fatty acids, Gene expression
Language: In English
Download

730 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان