یافته های علمی

Name: Genetic diversity assessment of alfalfa (Medicago sativa L.) populations using AFLP markers
Authors: Mohammad Keivani, S. Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Rajab Choukan, Mohammadreza Naghavi, Mojtaba Ranjbar
Keywords: Medicago sativa, genetic distance, genetic diversity, AFLP
Language: In English
Download

676 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان