یافته های علمی

Name: Effects of ghrelin on some plasma hormonal changes in juvenile Persian sturgeon (Acipenser persicus)
Authors: Hamed Kolangi Miandare, Hamid Farahmand, Sanaz Ramezanpour,  Mohamad Ali Nematollahi, Gholamreza Rafiee, Bagher Mojazi Amiri
Keywords: Ghrelin . Plasma hormones . Growth hormone . Prolactin . Cortisol . Acipenser persicus
Language: In English
Download

778 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان