یافته های علمی

Name: Developmental transcription of genes putatively associated with growth in two sturgeon species of different growth rate
Authors: Hamed Kolangi Miandare, Hamid Farahmand, Arash Akbarzadeh, Sanaz Ramezanpour, Hiroyuki Kaiya , Mikiya Miyazato, Kalle T. Rytkönen, Mikko Nikinmaa
Keywords: Growth hormone, Insulin-like growth factor-I, Ghrelin, Vascular endothelial growth factor, mRNA expression, Transcription, Sturgeon
Language: In English
Download

787 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان