یافته های علمی

Name: Study on Expression Pattern of Chalcone Synthase and -1,3-Glucanase under Septoria tritici Treatment in Wheat by Quantitative Real Time PCR
Authors: Mahboobeh Mohammadi, S. Sanaz Ramezanpour, Saeid Navabpour,
Hassan Soltanloo, Shaban Kia, Mehdi Kalateh Arabi
Keywords: Septoria tritici Blotch Real time PCR Chalcone synthase -1 3-glucanase
Language: In English
Download

770 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان