یافته های علمی

Name: Expression Profile of Some Dehydration Responsive Element-binding Factor under Drought Stress Induced by PEG in Wheat Seedlings
Authors: S. Sanaz Ramezanpour, Fahimeh Charkazi, Hassan Soltanloo
Keywords: CRTBF2, DREB, DBF, Transcript, Wheat
Language: In English
Download

787 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان