یافته های علمی

Name: Estimation of combining abilities and heterosis of Septoria tritici blotch resistance in wheat genotypes
Authors: S. Sanaz Ramezanpour, Shahrbanou Vakili Bastam, Hassan Soltanloo, Shaban Kia, Mehdi Kalate Arabi
Keywords: STB, Triticum, GCA, SCA, gene effect
Language: In English
Download

801 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان