یافته های علمی

Name: Screening of Wheat Varieties for Fusarium Disease Using Cycloheximide (CHX) as Selection Agent in Culture Media
Authors: S. Sanaz Ramezanpour, Hassan Soltanloo, Mitra SerajAzari
Keywords: Cycloheximide (CHX), Deoxynivalenol (DON), FHB, in vitro
Language: In English
Download

781 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان