یافته های علمی

Name: Field Evaluation of Different Fungicides Application to Control Olive Leaf Spot
Authors: Sistani F., Ramezanpour, S.S, Nasrollanejad S.
Keywords: Olive leaf spot, olive, fungicide
Language: In English
Download

792 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان