یافته های علمی

Name: The expression profile of Chi-1, Glu-2, Glu-3 and PR1.2 genes in Scab-resistant and susceptible wheat cultivars during infection by Fusarium graminearum
Authors: Hassan Soltanloo, Effat Ghadirzade Khorzoghi, S. Sanaz Ramezanpour, Mehdi Kalateh Arabi, Mohammad Hadi Pahlavani
Keywords: Chitinase; Fusarium graminearum; glucanase; PR-1.2; QRT-PCR; Triticum aestivum
Language: In English
Download

755 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان