یافته های علمی

Name: Nanosilver Colloid: a Novel Antimicrobial Candidate Applicable in Plant Tissue Culture Medium
Authors: Hassan Soltanloo, Mohammad Alimohammadi, S. Sanaz Ramezanpour, Mohammad Bagher, Bagherieh Najar
Keywords: Nanobiotechnology, Nanocid, plant tissue culture, contamination
Language: In English
Download

773 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان