یافته های علمی

Name: Genetic analysis of Fusarium head blight resistance in bread wheat
Authors: Hassan Soltanloo, Effat Ghadirzade Khorzoghi, S. Sanaz Ramezanpour , Mehdi Kalateh Arabi
Keywords: Fusarium head blight . Wheat . Genetic analysis . Diallel cross
Language: In English
Download

803 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان