یافته های علمی

Name: Effects of starvation and re-feeding on compensatory growth performance, plasma metabolites and IGF-I gene expression of Persian sturgeon (Acipenser persicus, Borodin 1897)
Authors: Yarmohammadi M.; Shabani A.; Pourkazemi M.; Soltanloo H.; Imanpour M. R.; Ramezanpour S.; Smith-Keune C.; Jerry D. R.
Keywords: Persian sturgeon, Feeding regime, Compensatory growth, Blood metabolite, IGF-I mRNA expression
Language: In English
Download

1121 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان