یافته های علمی

نام کتاب: ویژگی های فیزیکی مواد غذایی

مترجمان: سید مهدی جعفری، مهدی کاشانی نژاد

پست الکترونیک: smjafari@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
43_

نام کتاب: آزمایشاتی در مهندسی فرآوری مواد غذایی

مترجمین: مهدی کاشانی نژاد، امیر دارایی گرمه خانی، سید محمد احمدی

پست الکترونیک: kashani@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
75_

1557 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان