یافته های علمی

نام کتاب: نشانگرهای مولکولی در ژنتیک و بیوتکنولوژی گیاهی

مترجمان: حسن سلطانلو، محمدرضا نقوی، مهدی مرتضویان

پست الکترونیک: soltanlooh@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
33_

نام کتاب: مبانی اصلاح نباتات

مترجمین: سیده ساناز رمضانپور، حسن سلطانلو

پست الکترونیک: ramezanpors@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
70_

1454 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان