یافته های علمی

نام کتاب: تکثیر و پرورش صدف مرواریدساز

مترجمان: محمد سوداگر، عباسعلی حاجی بگلو

پست الکترونیک: sudagar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
45_

نام کتاب: مقدمه ای بر ریخت شناسی، زیست شناسی، تکثیر و پرورش دافنی

نویسندگان: محمد سوداگر، وحیدزادمجید

پست الکترونیک: sudagar@gau.ac.ir

انتشارات: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
62_

1512 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان