یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر عمر انباری پرتقال تاپسون
نویسندگان: حسین زارعی، مهدی شریفانی، سید اسماعیل رضوی، یحیی مقصودلو
کلمات کلیدی: انبارداری، کیفیت میوه، ویتامین ث، پرتقال تاپسون
زبان: فارسی
دانلود

1043 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان