یافته های علمی

نام مقاله: بررسي تاثير متغيرهاي خشك كردن بر خصوصيات كيفي پسته رقم اوحدي
نویسندگان: مهدي كاشاني نژاد، سيد علي مرتضوي ، علي اكبر سيف كردي ، يحيي مقصودلو
کلمات کلیدی: خشک کردن، پسته، خصوصیات شیمیایی، خصوصیات حسی، خصوصیات فیزیکی
زبان: فارسی
دانلود

992 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان