یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر نفوذ تحت فشار کلرورکلسیم بر افزایش دوام انباری مهمترین ارقام سیب کشور
نویسندگان: مهدی کاشانی نژاد، هاشم پورآذرنگ، سید علی مرتضوی، یحیی مقصودلو
کلمات کلیدی: کلرور کلسیم، نفوذ تحت فشار، سیب، دوام انباری
زبان: فارسی
دانلود

963 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان