یافته های علمی

نام مقاله: بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس ازسه مرتبه سم پاشی
نویسندگان: علی معتمد زادگان، علی مرتضوی، یحیی مقصودلو، بهنام امیری، رضا اسماعیل زاده کناری
کلمات کلیدی: خربزه، باقیمانده سم، دیازینون
زبان: فارسی
دانلود

1178 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان