یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه ویژگیهاي فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از تریتیکاله و جو (صحرا)
نویسندگان: محبوبه کشیري ، یحیی مقصودلو، مهدي کاشانی نژاد ، سید حسین حسینی
کلمات کلیدی: استخراج عصاره آب گرم، تریتیکاله، جو، مالت
زبان: فارسی
دانلود

868 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان