یافته های علمی

نام مقاله: بررسی دیدگاه کارآموزان و کارفرمایان در زمینه تأثیر آموزش های فنی و حرفه ای بر صنعت کشاورزی در استان گلستان
نویسندگان: علیرضا خواجه شاهکویی، مجتبی قدیری معصوم، یحیی مقصودلو، علی وطنی
کلمات کلیدی: استان گلستان، آموزش فنی و حرفه ای، صنعت کشاورزی، کارآموز، کارفرما
زبان: فارسی
دانلود

883 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان