یافته های علمی

نام مقاله: استفاده از مواد هیدروکلوئیدی به عنوان پوشش های خوراکی به منظور تولید چیپس کم چرب
نویسندگان: امیر دارائی گرمه خانی ، حبیب ا... میرزایی ، مهدی کاشانی نژاد، یحیی مقصودلو
کلمات کلیدی: چیپس سیب زمینی، مواد هیدروکلوئیدی، جذب روغن، پوشش دهی
زبان: فارسی
دانلود

976 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان