یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر میزان پروتئین جو بر کیفیت مالت و خواص فیزیکوشیمیایی عصاره تولیدی
نویسندگان: محبوبه کشیری، یحیی مقصودلو، مهدی کاشانی نژاد، سید حسین حسینی
کلمات کلیدی: مالت، جو، قدرت دیاستاتیک، ورت، بازدهی استخراج عصاره آب گرم
زبان: فارسی
دانلود

1025 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان