یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر خصوصيات كيفي دو رقم گندم بومي ايران (كوه دشت و زاگرس) بر فرايند مالت سازي
نویسندگان: محبوبه کشیری، یحیی مقصودلو، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: گندم، مالت، ازت کل، ورت
زبان: فارسی
دانلود

1012 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان