یافته های علمی

نام مقاله: بررسی امکان استفاده از تریتیکاله به عنوان افزودنی کمکی در عصاره گیري از مالت جو
نویسندگان: یحیی مقصودلو، محبوبه کشیری
کلمات کلیدی: مالت، جو، تریتیکاله، غلات کمکی
زبان: فارسی
دانلود

847 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان