یافته های علمی

نام مقاله: تأثير مقدار مخمر و زمان تخمير بر مقدار اسيد فيتيك وويژگي هاي ارگانولپتيكي نان بربري در شهرستان گرگان
نویسندگان: مهشید میرشهیدی، یحیی مقصودلو، مرتضی خمیری، محمد قربانی
کلمات کلیدی: تخمیر اولیه، نان بربری، اسید فیتیک، ویژگی های حسی
زبان: فارسی
دانلود

918 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان