یافته های علمی

Name: The Effects of Spraying Pesticide and Current Keeping Procedures of Cucumber on Residual Concentration of Diazinon
Authors: Atena Dehghan Sekachaee, Mohammad Shokrzadeh, Mohammad Ghorbani, Yahya Maghsoudlou, Zeynolabedin Babaee
Keywords: Rezidental Diazinon, food keeping procedures, cucumber, Gas Chromatography
Language: In English
Download

750 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان