یافته های علمی

نام مقاله: اثر فرآیند ترکیبی خشک کردن اسمز- هواي داغ تحت خلا ناپیوسته بر روي برخی ویژگی هاي کیفی برش هاي پرتقال با استفاده از روش سطح پاسخ
نویسندگان: مونا عزیزی خصال، علیرضا بصیری، یحیی مقصودلو
کلمات کلیدی:
زبان: فارسی
دانلود

1041 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان