یافته های علمی

نام مقاله: بررسي اثر فرايند مالت سازي بر خواص فيزيكوشيميايي جو (رقم صحرا) و امكان استفاده از جو مالت نشده به عنوان افزودني مكمل
نویسندگان: يحيي مقصودلو، محبوبه كشيري ، نرجس آقاجاني
کلمات کلیدی: مالت، جو، ميكروسكوپ الكتروني، افزودني مكمل
زبان: فارسی
دانلود

999 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان