یافته های علمی

نام مقاله: اثرات انجماد مطلق و انجماد به همراه رفع انجماد بر خصوصیات کمی و کیفی همبرگر منجمد ایرانی
نویسندگان: سجاد قادری ، یحیی مقصودلو ، سپهدار حق دوست،  وحید قنبری
کلمات کلیدی: همبرگر، انجماد، رفع انجماد، ظرفیت نگهداری آب، تیوباربیوتیک اسید
زبان: فارسی
دانلود

1028 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان