یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فعالیت ضد قارچی پوشش خوراکی کیتوزان و تاثیر آن بر جذب رطوبت و ویژگی های ارگانولپتیکی مغز پسته
نویسندگان: عاطفه مقصودلو، یحیی مقصودلو، مرتضی خمیری، محمد قربانی
کلمات کلیدی: پسته، جذب رطوبت، فعالیت ضد قارچی، کیتوزان، ویژگی ارگانولپیتیکی
زبان: فارسی
دانلود

1099 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان