یافته های علمی

نام مقاله: تأثير فرايند خشك كردن بر ميزان تركيبات فنولي و فعاليت آنتي اكسيداني دو رقم خرماي كلوته و مضافتي (Phoenixductylifera)
نویسندگان: فاطمه شهدادي ، حبيب الله ميرزايي ، يحيي مقصودلو ، محمد قرباني ، امير دارايي گرمه خاني
کلمات کلیدی: خرما، خشك كردن، تركيبات فنولي، فعاليت آنتي اكسيداني
زبان: فارسی
دانلود

984 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان