یافته های علمی

نام مقاله: تاثیرPH ، دما و زمان استخراج اسیدی بر بازده و ویژگی های پکتین حاصل از ضایعات کدوی آجیلی
نویسندگان: بهاره فتحی، یحیی مقصودلو، محمد قربانی، مرتضی خمیری
کلمات کلیدی: کدوی آجیلی، پکتین متوکسیل بالا، استخراج اسیدی، درصد اسید گالاکتورنیک
زبان: فارسی
دانلود

1012 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان