یافته های علمی

Name: Study of oil uptake and some quality attributes of potato chips affected by hydrocolloids
Authors: Amir Daraei Garmakhany, Habib Ollah Mirzaei, Mahdi Kashani nejad, Yahya Maghsoudlou
Keywords: coating, hydrocolloids, oil absorption, potato chips
Language: In English
Download

828 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان