یافته های علمی

Name: Influence of partial drying on oil uptake & quality attributes of French fries
Authors: A.Daraei Germekhany, H.O.mirzaei, Y.Maghsoudlou, M.Kashaninejad, M.Jafari
Keywords: French fries, partial drying, oil absorption
Language: In English
Download

769 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان