یافته های علمی

Name: Optimization of physico -chemical properties of gelatin extracted from fish skin of rainbow trout (onchorhynchus mykiss)
Authors: H.Shahiri Tabarestani, Y.Maghsoudlou, A.Motamedzadegan, A.R.Sadeghi mahoonak
Keywords: Gelatin. Fish Skin, Rainbow trout, Physico-chemical properties, RSM
Language: In English
Download

757 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان