یافته های علمی

Name: Study on some properties of acid-soluble collagens isolated from fish skin and bones of rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)
Authors: Shahiri Tabarestani, H., Maghsoudlou, Y., Motamedzadegan, A., Sadeghi Mahoonak, A. R. , Rostamzad, H.
Keywords: Collagen, acid-soluble collagen rainbow trout, Onchorhynchus mykiss, fish skins, fish bones
Language: In English
Download

768 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان