یافته های علمی

Name: Evaluation of Anti-Fungal Activity of Chitosan and Its Effect on the Moisture Absorption and Organoleptic Characteristics of Pistachio Nut
Authors: Atefe Maghsoudlou, Yahya Maghsoudlou, Morteza Khomeiri, Mohamad Ghorbani
Keywords:
Language: In English
Download

762 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان