یافته های علمی

Name: Effect of Pretreatment Conditions on Physicochemical Properties of Rainbow Trout Skin Gelatin
Authors: H. Shahiri Tabarestani, Y. Maghsoudlou , A. Motamedzadegan b, A.R. Sadeghi Mahoonak
Keywords:
Language: In English
Download

787 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان