یافته های علمی

Name: optimization of roselle beverage formulation using response surface methodology
Authors: M.Mashkour, Y.Maghsoudlou, M.Hashemi Shahraki
Keywords: anthocyanin, stevia, formulation, hot wter extraxtion, response surface methodology, roselle beverage, sensory evaluation
Language: In English
Download

767 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان