یافته های علمی

Name: A comparative study on some Properties of wood Plastic Composites Using canola Stalk, Paulownia, and Nanoclay
Authors: Meysam Zahedi, Taghi Tabarsa, Alireza Ashori, Mehrab Madhoushi, Alireza Shakeri
Keywords: canola stalk, mechanical properties, nanoclay, paulownia, thickness swelling
Language: In English
Download

737 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان