یافته های علمی

Name: Improving some of applied properties of oriented strand board (OSB) made from underutilized  low quality paulownia (Paulownia  fortunie ) wood employing nano-Sio
Authors: Ayoub Salari, Taghi Tabarsa, Abolghasem Khazaeian, Ahmadreza Saraeian
Keywords: Paulownia, Applied  properties, Oriented strand board, Nano-SiO2, Urea–formaldehyde
Language: In English
Download

800 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان