یافته های علمی

Name: Effect of nanoclay on some applied properties of oriented strand board (OSB) made from underutilized low quality paulownia (Paulownia fortunei) wood
Authors: Ayoub Salari, Taghi Tabarsa, Abolghasem Khazaeian, Ahmadreza Saraeian
Keywords: Paulownia wood, Applied properties, Nanoclay,  Formaldehyde emission, Transmission electron microscopy (TEM)
Language: In English
Download

775 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان