یافته های علمی

Name: Bacterial cellulose/silica nanocomposites: Preparation and characterization
Authors: Alireza Ashori, Somayeh Sheykhnazari, TaghiTabarsa, Alireza Shakeri, Masood Golalipour
Keywords: Bacterial cellulose, Tetraethoxysilane(TEOS), Nanocomposite, Young’s  modulus, FE-SEM
Language: In English
Download

1060 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان