یافته های علمی

Name: Bacterial synthesized cellulose nanofibers; Effects of growth times and culture mediums on the structural characteristics
Authors: Somayeh Sheykhnazari, Taghi Tabarsa, Alireza Ashori, Alireza Shakeri
, Masood Golalipour
Keywords: Bacterial  cellulose, Nanofibers, Gluconacetobacter  xylinus, FT-IR  spectroscopy,  X-ray  diffraction
Language: In English
Download

745 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان