یافته های علمی

Name: Cement-bonded composite boards made from poplar strands
Authors: Alireza Ashori, Taghi Tabarsa, Sima Sepahvand
Keywords: Cement-bonded composite, Building material, Calcium chloride, Inhibitory index
Language: In English
Download

725 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان