یافته های علمی

Name: A Novel Phenol-Based Composite Production: Features and Characterization
Authors: Marzieh Ganji, Taghi Tabarsa
Keywords: Paulownia, Tannin-phenol formaldehyde, Plywood, Mechanical Properties
Language: In English
Download

816 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان