یافته های علمی

Name: Dimensional Stability and Water Uptake Properties of Cement-Bonded Wood Composites
Authors: Taghi Tabarsa, Alireza Ashori
Keywords: Cement, Eucalypt, Woodwool, Thickness swelling
Language: In English
Download

753 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان