یافته های علمی

Name: Emerald Article: Eco-friendly tannin-phenol formaldehyde resin for producing wood composites
Authors: S. Jahanshaei, T. Tabarsa, J. Asghari
Keywords: Resins, Composite materials, Wood, Adhesives, Wood composite, Bark, Phenol formaldehyde, Extracted tannin
Language: In English
Download

767 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان